Pogoji najema avtodoma

Avtodom lahko najame oseba, ki:
 • se izkaže vsaj z dvema osebnima dokumentoma (predloži veljaven osebni dokument s sliko in veljavno vozniško dovoljenje),
 • je starejša od 23 let,
 • vozniško dovoljenje poseduje najmanj 3 leta,
 • je redno zaposlena
 • ni bila nikoli obsojena ali bila v kazenskem postopku,
 • je izkušen voznik,
 • se zaveže, da bo z najetim avtodomom v času najema ravnal kot dober gospodar,
 • s podpisom pogodbe izjavlja, da je dal najemodajalcu točne podatke.

 • Najemnik najetega vozila pod nobenim pogojem vozila ne sme dati v podnajem ali v uporabo drugi osebi. Z vozilom sme upravljati zgolj oseba, ki je v pogodbi navedena kot voznik. Najemnik mora med vožnjo v času najema upoštevati vse cestnoprometne predpise, saj v primeru morebitne nesreče najemnik postane predmet postopkov z zavarovalnico, ki bodo v tem primeru izključno breme najemnika, tudi kadarkoli v prihodnosti. Vse kazni za prometne prekrške oziroma stroške kršenja cestnoprometnih pravil, storjene v času najema, krije izključno najemnik, tudi če obvestilo o kazni ali prekršku prispe po izteku najema. Najemodajalec ima pravico terjati najemnika za povzročene kazni za kršenje cestnoprometnih pravil ali stroške prometnih nesreč in stroške postopkov zavarovalnic, ki izvirajo iz najemnikovih dejanj v času najema vozila. Najemnik si pridružuje pravico do izterjave stroškov kazni in ostalih stroškov, povezanih s kršitvijo cestnoprometnih pravil, do 2 leti po datumu izteka najema.

  V vozilu je strogo prepovedano kaditi. Prevoz domačih živali ni dovoljen, če ni drugače dogovorjeno.

  CENA
  Cena najema avtodoma vključuje:
 • najem avtodoma v dogovorjenem terminu,
 • kasko zavarovanje z 1% odbitno franšizo in zeleno karto,
 • neomejeni kilometri,
 • avto asistenco.

 • ZAVAROVANJE VOZILA

  Vozila so kasko zavarovana z 1% odbitno franšizo. V primeru nezgode se stroški krijejo iz zavarovalne police, najemnik pa krije stroške odbitne franšize in izgube bonusa. Če se pri vozniku v času nesreče ugotovi vinjenost ali namerna malomarnost, kasko zavarovanje ne velja, vse stroške popravila v celoti krije najemnik (vključno z izpadom dohodka, izgubo bonusa, ipd., ki jih utrpi najemodajalec).

  Ob prevzemu vozila je najemnik dolžan deponirati varščino v višini 500 EUR, iz katere se krijejo morebitni stroški v primeru nezgode, manjših poškodb, ki ne presegajo višine odbitne franšize, zamude pri vračilu vozila, poškodbe opreme, ki niso zajete v kasko zavarovanje. Vozilo se odda v najem izključno, ko je deponirana varščina.

  Varščina se v celoti vrne ob vračilu vozila v roku 3 delovnih dni od vračila vozila, ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
 • vozilo je najemodajalcu predano v brezhibnem stanju (v primeru kraje vozila se kavcija ne vrne),
 • poln rezervoar goriva,
 • poln rezervoar vode,
 • prazen rezervoar odpadne vode,
 • prazna kaseta fekalij,
 • brezhibno delovanje vseh naprav in opreme v vozilu,
 • predaja vozila je opravljena na dogovorjenem kraju in v dogovorjenem terminu vračila.

 • Najemnik je dolžan na morebitne poškodbe vozila najemodajalca opozoriti takoj po vrnitvi vozila. Pri obračunu poškodb se upoštevajo vsi stroški odprave napak, tako časovni kot potni.

  STROŠKI V PRIMERU ZAMUDE Z VRAČILOM VOZILA
  Če najemnik vozila ne vrne pravočasno oz. v dogovorjenem časovnem terminu, se mu zaračuna zamudnina in sicer:
 • do 12 ur - 30 EUR na uro,
 • od 13 do 24 ur - zapade celotna varščina
 • več kot 24 ur - zapade celotna varščina, dodatno 200 EUR na dan in kazenska odgovornost.

  PREVZEM IN VRAČILO VOZILA
  Prevzem in vrnitev vozila se vršita v Dutovljah na naslovu Dutovlje 3/a, 6221 Dutovlje.
  Prevzem vozila na dan najema je med 15. in 18. uro.
  Vrnitev vozila je zadnji dan najema med 9. in 12. uro.

  Dan prevzema in dan vrnitve štejeta kot en dan najema.

  Ob prevzemu vozila obe pogodbeni stranki pregledata vozilo, označita morebitne poškodbe ob prevzemu in podpišeta obrazec o stanju vozila na dan prevzema. Enak obrazec se izpolni ob vrnitvi vozila.

  Ob prevzemu je najemodajalec najemniku dolžan demonstrirati delovanje naprav v vozilu in ga poučiti o vožnji in uporabi vozila. Vozilo najemnik prevzame s polnim rezervoarjem goriva in čiste vode, praznim rezervoarjem odpadne vode in prazno kaseto s fekalijami. V istem stanju pa ga je dolžan tudi vrniti.

  Če najemnik kljub podpisani pogodbi vozila ne prevzame v dogovorjenem časovnem terminu, se to smatra kot odpoved po začetku trajanja najema vozila, zato si najemodajalec pridržuje pravico do zadržanja celotnega zneska najema. Če najemnik na lastno željo potovanje prekine predčasno, mu najemodajalec ob vrnitvi vozila ne krije nikakršnih stroškov, povezanih s skrajšanjem najema.

  Najemodajalec zaračuna administrativne stroške v primeru, da najemnik najde zamenjavo za rezerviran termin..

  Če s strani najemnika pride do odpovedi najema zaradi višje sile (smrt, bolezen, ki se ne da zavarovati, poškodba avtodoma brez možnosti nadomestila), se odškodnina ne zaračunava.

  DODATNI STROŠKI
  Najemnik prejme avtodom čist, s polnim rezervoarjem goriva in vode ter izpraznjenim rezervoarjem odpadne vode in fekalnega rezervoarja, v istem stanju pa ga mora tudi vrniti. V primeru, da najemnik ne vrne avtodoma:
 • s polnim rezervoarjem goriva, se zaračuna stroške goriva po ceni goriva, ki velja na dan vrnitve ter stroške v višini 10 EUR,
 • s polnim rezervoarjem vode, se zaračuna stroške v višini 10 EUR,
 • s praznim rezervoarjem odpadne vode, se zaračuna stroške v višini 10 EUR
 • s prazno WC kaseto, se zaračuna stroške v višini 50 EUR,
 • notranje očiščenega, se zaračuna stroške v višini 40 EUR,
 • zunanje očiščenega, se zaračuna stroške v višini 30 EUR,
 • v primeru kajenja v avtodomu se zaračuna dodatne stroške čiščenja vozila v višini 300 EUR,

 • PREPOVEDANA UPORABA VOZILA
  Najemnik vozila ne sme uporabljati za:
 • udeležbo na motorističnih prireditvah,
 • za testno vozilo,
 • za vožnjo po neurejenih in makadamskih cestah, ki bi nadpovprečno obremenjevale podvozje, pnevmatike in ostale vitalne dele vozila,
 • za prevoz nevarnih, eksplozivnih, hitro-gorljivih, strupenih ali drugače nevarnih snovi,
 • za nadaljnje sklepanje najemov vozil,
 • za vožnjo po vojnih in drugih ogroženih področjih.

 • Voznik vozila se zavezuje, da v času najema med vožnjo ne bo užival alkoholnih pijač, oziroma ne bo vozil pod vplivom alkoholnih, nevarnih ali drugih prepovedanih substanc (zdravila, droge), ki bi lahko kakorkoli vplivale na njegove psihomotorične sposobnosti. V nasprotnem primeru zavarovalnica ne prizna kasko zavarovanja in jih voznik krije na lastne stroške.

  POTOVANJE V TUJINO
  Z vozilom je mogoče potovati v vse evropske države, razen v države, ki so v vojnem stanju ali je zaradi drugih vzrokov potovanje v te države nezaželeno. V te države se lahko potuje le v primeru, da je to z najemodajalcem dogovorjeno ob rezervaciji vozila oziroma najkasneje ob podpisu pogodbe o najemu in je vozilo ustrezno zavarovano.

  OKVARA VOZILA NA POTI
  Vozila so zavarovana z maksimalno avto asistenco pri zavarovalnici AdriaticSlovenica po pogojih 01-AAS01/08, ki krije organizacijo pomoči in stroškov odprave napake. V primeru okvare vozila se najprej pokliče najemodajalca in se z njim dogovori in uskladi, kako ravnati v nastalem primeru.

  POSTOPEK V PRIMERU NESREČE ALI KRAJE VOZILA
  V primeru kraje ali prometne nesreče, vloma ali poškodbe s strani tretje osebe, je najemnik o dogodku dolžan nemudoma obvestiti najemodajalca in policijo ter izvede vse potrebne postopke za prijavo kraje ali prometne nesreče. O nadaljnjih postopkih se dogovarja z najemodajalcem.
  O dogodku mora biti obvezno narejen policijski zapisnik!
  Najemnik mora najemodajalcu izročiti ustrezno dokumentacijo in priloženo skico o vsakršni poškodbah vozila ob vrnitvi vozila. Zapisnik o dogodku mora vsebovati vsa imena in podatke udeležencev.
  Ob poškodovanju vozila mora najemnik, če je le možno poslikati vozilo, kjer je bilo poškodovano in o poškodbi TAKOJ obvestiti najemodajalca, da ta zagotovi nadomestne dele, ko se vozilo vrne.

  OPREMA VOZILA
  Vsa vozila so opremljena v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Pred potovanjem mora najemnik preveriti zahteve zakonodaje glede opreme vozila v državi/državah, v katere namerava potovati in zagotoviti morebitno dodatno opremo. Vso morebitno škodo ali kazni, ki izvirajo iz naslova nepopolne opreme avtodoma v državi/državah, v katere najemnik potuje, krije najemnik sam. Najemnik odgovarja tudi za vso škodo, ki bi jo lahko povzročila »zmrzal« v vozilu. Ko je v kateremkoli rezervoarju vozila voda, se temperatura v vozilu ne sme spustiti pod 5 stopinj Celzija. Najemnik mora v tem primeru ob temperaturah, ki so nižje od 5 stopinj Celzija, vklopiti gretje rezervoarja odpadne vode in primerno greti tudi notranjost vozila.

  Najemnik mora obvezno prebrati in upoštevati vsa navodila najemodajalca, proizvajalca, varnostnih organov ter pooblaščenih serviserjev, sicer odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil.

  ODGOVORNOST NAJEMNIKA
  Z avtodomom lahko upravlja izključno najemnik, ki je kot voznik naveden v pogodbi o najemu vozila.
 • najemnik odgovarja v višini odbitne franšize v okviru kasko zavarovanja in najemodajalčevih stroškov zaradi izgube bonusa za morebitno škodo, ki je nastala po njegovi krivdi
 • najemnik odgovarja neomejeno v primeru škode zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, vožnje pod vplivom alkohola, drog, drugih prepovedanih substanc ali namerne malomarnosti
 • najemnik odgovarja neomejeno v primeru škode zaradi vožnje voznika, ki ni pooblaščen za vožnjo vozila, zaradi preseženega tovora oziroma nedovoljene uporabe vozila
 • najemnik mora dokumente (prometno dovoljenje) in ključe vozila ob zapustitvi vozila nositi s seboj. V nasprotnem primeru zavarovalnica ne krije nastalih stroškov v primeru kraje vozila, temveč jih krije najemnik sam.
 • najemnik je dolžan kriti vse stroške, v primeru da zavarovalnica iz kakršnihkoli vzrokov zavrne kritje nastale škode
 • najemnik mora z vozilom ravnati kot dober gospodar.

 • ODGOVORNOST NAJEMODAJALCA
  Najemodajalec skrbi, da je vozilo tehnično brezhibno, brez kakršne koli okvare, ki bi lahko povzročila nezgodo.
  Najemodajalec ne odgovarja za predmete, ki so bile puščene ali pozabljene v vozilu.
  V primeru višje sile, poškodovanega ali nevoznega vozila, najemodajalec najemniku ponudi drug termin najema oziroma po dogovoru v celoti povrne vplačani znesek najema. V nobenem primeru najemodajalec ne prevzema nobene druge odgovornosti. PRISTOJNO SODIŠČE

  V primeru neupoštevanja pogodbenih členov ali drugih morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

  Sežana, 01.01.2014